Do zakresu działania Oddziału ewidencji gruntów i budynków należy:

 1. wprowadzanie zmian na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, prawomocnych decyzji administracyjnych a także innych aktów normatywnych oraz prostowanie błędów i omyłek w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
 3. obsługa osób korzystających z ewidencji gruntów i budynków, zarządzanie systemem informatycznym i utrzymywanie jego gotowości do przekazywania danych, oraz archiwizacja danych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
 4. zawiadamianie o zmianach w ewidencji gruntów i budynków osoby zainteresowane, właściwe organy w sprawach podatków, sądy prowadzące księgi wieczyste, organy statystyczne w zakresie zmian adresowych nieruchomości oraz dopisywanych i wykreślanych w ewidencji budynków,
 5. uwierzytelnianie wypisów i wyrysów oraz kopii map,
 6. urzędowe zestawianie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków (wg grup rejestrowych na dzień 1 stycznia każdego roku),
 7. wydawanie wytycznych i zaleceń w sprawie wykorzystania materiałów geodezyjnych oraz sposobów wykonania zgłoszonej pracy,
 8. udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych),
 9. naliczanie opłat za udostępnianie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 10. rezerwacja numerów nowych działek powstałych w wyniku podziałów i innych prac geodezyjnych,
 11. wykonywanie wypisów i wyrysów dla celów służbowych,
 12. doskonalenie prowadzenia zasobu i wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wdrażanie nowych technik i technologii (informatyzacja zasobu),
 13. kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace polowe i kameralne),
 14. ustalanie dodatkowych warunków technicznych przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
 15. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 16. wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym,
 17. gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
 18. wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa.