Do zakresu działania Oddziału dokumentacji i kartografii należy:

 1. Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:
  • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz uprawnionych geodetów na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Starostwa,
  • wydawanie zaleceń i wytycznych do zarejestrowanych zgłoszeń prac,
  • udostępnianie zasobu do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • sprawdzanie stanu technicznego i kompletności opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
  • ewidencjonowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez prowadzenie ksiąg ewidencyjnych, map przeglądowych, kartotek dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, szkiców przeglądowych i wykazów zawartości zbiorów,
  • aktualizacja i przetwarzanie zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób poprzez prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencji w systemie analogowym i numerycznym, aktualizowanie wykazów współrzędnych wysokości i opisów topograficznych osnowy poziomej i wysokościowej, aktualizowanie zarysów pomiarowych granic nieruchomości oraz wykazów współrzędnych punktów granicznych, wyłączanie z zasobu dokumentów nieaktualnych, sporządzanie odpowiednich zestawień,
  • wykonywanie zamówionych kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej i tematycznej dla obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz instytucji i osób fizycznych.
 2. Naliczanie i ewidencjonowanie opłat za czynności związane z:
  • udostępnianiem materiałów do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyjęciem do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych (operatów pomiarowych),
  • udostępnianiem danych poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej,
  • udostępnianiem kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej i map tematycznych dla instytucji i osób fizycznych,
  • poświadczaniem zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie.
 3. Kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace polowe i kameralne) oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych tych prac.
 4. Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem:
  • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o zniszczeniu znaków geodezyjnych,
  • sprawdzanie stanu znaku po przyjęciu zawiadomienia o zniszczeniu znaku,
  • w przypadkach określonych przepisami wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,
 5. Weryfikacja i włączanie operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK.