Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów
tel. +48 178614801
      +48 178614807 
     +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.  +48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl  

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

 

 

INFORMACJA

Nowelizacja Prawa Geodezyjnego w 2020r. (Dz.U.2020.276 t.j. Art. 40a ust. 2 pkt. 1) uwolniła część danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.
Dotyczy to osnów geodezyjnych, działek ewidencyjnych oraz budynków.
Osnowy geodezyjne są prezentowane na geoportalu w trybie publicznym i chronionym, wraz z informacją o punktach osnowy.
Usługa Web Feature Service - WFS to usługa polegająca na udostępnianiu danych wektorowych (geometrii i atrybutów działek) dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych. W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WFS przy pomocy specjalnego programu - klienta WFS. Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp.
Użytkownik wybiera interesujące go warstwy, a program pobiera dane.
Geometria działek jest udostępniana w formie usługi wfs pod adresem:
http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Polecane aplikacje do korzystania z WFS powiatu rzeszowskiego to darmowy program QGIS.
Udostępnianie budynków jest w trakcie przygotowywania.


______________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Z powodu awarii - uszkodzenia światłowodu poza budynkiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w dniu dzisiejszym
tj. 25.08.2020r. nie działa geoportal powiatowy oraz nie można płacić kartą za wybierane na miejscu materiały. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________


INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 18.08.2020r. oraz 19.08.2020r. od godz. 13.00 - wykonywane będą prace związane z włączeniem i konfiguracją baz obiektowych danych EGIB, GESUT, BDOT500 na jednostkach ewidencyjnych 181601_1 Dynów miasto, 181605_2 Dynów gmina i 181607_2 Hyżne gmina. Nieczynna będzie obsługa klientów oraz GEOPORTAL.

Za utrudnienia przepraszamy
______________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy, że trwają prace związane z odbiorem obiektowych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500 na jednostce ewidencyjnej 181601_1 miasto Dynów, 181605_2 gmina Dynów, 181607_2 gmina Hyżne. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi około 18-19 sierpnia 2020r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych, w tym pliki modyfikujące należy oddawać w formie obiektowej.

W związku z tym, po dniu 17 sierpnia 2020 r. prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed tym terminem o kontakt z obsługą PODGiK w Rzeszowie w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji.

______________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA RZECZOZNAWCÓW

W dniu 10.08.2020 r. został uruchomiony w module "Dane RCiWN" dostęp do przeglądania za odpłatnością aktów notarialnych.
Bieżące akty notarialne są skanowane i podłączne do systemu od 05.2020 r. Wcześniejsze dokumenty będą podłączane w miarę ich opracowywania.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem od dnia 31.07.2020r nowego Prawa Geodezyjnego, w dniu 30.07.2020r od godz. 12.00 nastąpi przerwa w obsłudze klientów. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia prac związanymi z aktualizacją oprogramowania oraz wprowadzeniem nowych cenników za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za utrudnienia przepraszamy.


______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

PODGIK w Rzeszowie informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego.
Dotychczasowy rachunek bankowy prowadzony przez Bank BPS S.A.  Oddział w Rzeszowie obowiązuje dla wpłat dokonanych do dnia 30.06.2020 r.
po tej dacie rachunek zostanie zamknięty.

Od dnia 01.07.2020 r. prosimy o realizację płatności na rzecz PODGIK w Rzeszowie na nowy numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski nr 26 1020 4405 0000 2102 0602 7041

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 r. od godz. 13.00 - do odwołania, wykonywane będą prace związane z włączeniem i konfiguracją baz obiektowych danych EGIB, GESUT, BDOT500 na jednostce ewidencyjnej 181613_2 Trzebownisko, wyłączony będzie także GEOPORTAL.

Za utrudnienia przepraszamy

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy, że trwają prace związane z odbiorem obiektowych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500 na jednostce ewidencyjnej 181613_2 Trzebownisko. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi około 18 czerwca 2020r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych, w tym pliki modyfikujące należy oddawać w formie obiektowej.

W związku z tym, po dniu 17 czerwca 2020 r. prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed tym terminem o kontakt z obsługą PODGiK w Rzeszowie w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. wraca w pełnym zakresie do bezpośredniej obsługi mieszkańców.

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów jak też pracowników urzędu, w siedzibie PODGiK obowiązywać będą reżimy sanitarne dla interesantów przebywających na terenie budynku, tj.:

  1. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku.
  2. Zachowanie dystansu społecznego - odległości minimum dwumetrowe pomiędzy osobami oczekującymi na załatwienie sprawy.
  3. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk płynami dostępnymi na terenie budynku urzędu.
  4. Obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze budynku PODGiK w sali obsługi klienta - obowiązuje system kolejkowy, należy pobrać bilet z biletomatu i czekać na wezwanie. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie przy jednym stanowisku obsługi nie może być większa niż 1 osoba.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów jak też pracowników urzędu, wprowadzono w PODGiK szereg rozwiązań sprzyjających sprawniejszej obsłudze, ograniczających możliwość zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Stanowiska obsługi zostały zabezpieczone. Pomieszczenia są dezynfekowane, a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej.

W dalszym ciągu udoskonalana jest elektroniczna forma obsługi mieszkańców, wdrażane są nowe usługi, a tym samym  podnoszone są standardy obsługi klienta.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH 

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17.09.2019 r. sygn.akt II SA/Rz 102/19 została uchylona decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi Łukawiec (tzw. scalenie wokółautostradowe). W związku z powyższym informuje się Wykonawców prac geodezyjnych, że operat ewidencji gruntów i budynków wsi Łukawiec w zakresie objętym wokółautostradowym scaleniem gruntów (działki od nr 3222 - 3850) stał się nieaktualny . Wstrzymuje się przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych dla w/w zakresu działek do czasu zatwierdzenia prawomocną decyzją administracyjną przedmiotowego scalenia.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy, że na jednostce ewidencyjnej 181608_2 Kamień, zostały utworzone i wprowadzone bazy EGIB, BDOT500 oraz GESUT. Pliki modyfikujące na w/w jednostce ewidencyjnej od dnia 21.05.2020r. należy oddawać w formie obiektowej. W związku z tym prosimy Wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 21.05.2020r. o kontakt z obsługą w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji.
Pliki modyfikujące bazy obiektowe (jednostka ewidencyjna 181608_2 Kamień) należy przekazywać w formacie *emu, przekazując tylko zaktualizowane bazy z rozbiciem na jednostki ewidencyjne zgodnie z treścią zawiadomienia o zakończeniu prac. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 21.05.2020 r. od godz. 14.00 - do odwołania wykonywane będą prace związane z włączeniem i konfiguracją baz obiektowych danych EGIB, GESUT, BDOT500 na jednostce ewidencyjnej 181608_2 Kamień, wyłączony będzie GEOPORTAL.

Za utrudnienia przepraszamy
______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBSŁUGA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

1. Składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, zgłoszeń uzupełniających:

- preferowany sposób poprzez portal geodety Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego,

- poprzez skrzynkę e-puap lub email na adres gd@podgik.rzeszow.pl

- przesyłką pocztową lub kurierską,

- możliwe również osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.17 8614802),

2. Składanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym, w tym również po usunięciu usterek:

- preferowany sposób elektronicznie poprzez portal geodety Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego dla dokumentów elektronicznych,

- przesyłką pocztową lub kurierską,

- możliwe również osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.17 8614802),

3. Protokół weryfikacji dokumentacji geodezyjnej:

- preferowany sposób elektronicznie poprzez portal geodety Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego,

- w postaci papierowej - możliwy odbiór po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.17 8614802),

4. Odbiór uwierzytelnionych dokumentów wraz z Dokumentami Obliczenia Opłaty:

- preferowany sposób poprzez portal geodety Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego dla dokumentów elektronicznych,

- przesyłką pocztową lub kurierską,

- możliwe również osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.17 8614802),

Warunkiem odbioru i wysyłki udostępnianych materiałów i uwierzytelnionych dokumentów jest potwierdzenie wpływu środków za ich udostępnienie/uwierzytelnienie na konto PODGiK.

Składanie i odbiór dokumentacji odbywać się będzie w godzinach 8:00-15:00 przez boczne wejście do budynku znajdujące się
w przejściu do podwórza wewnętrznego przy ulicy Stanisława Konarskiego (od strony budynku NOT).

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy, że trwają prace związane z odbiorem obiektowych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500 na jednostce ewidencyjnej 181608_2 Kamień. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi około 21 maja 2020r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych, w tym pliki modyfikujące należy oddawać w formie obiektowej.

W związku z tym, po dniu 20 maja 2020 r. prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed tym terminem o kontakt z obsługą PODGiK w Rzeszowie w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJA

Nowe e-usługi wdrożone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego (←link)


______________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Informujemy Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, że od dnia 08.04.2020 r. na Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego (←link) w trybie chronionym została udostępniona możliwość przekazania OPERATU TECHNICZNEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

Bez wychodzenia z biura można złożyć operat techniczny wraz z dokumentacją do uwierzytelnienia.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami (←link) dotyczącymi sposobu i formy przekazania dokumentacji.

Zapraszamy do korzystania z zaproponowanej funkcjonalności. 

______________________________________________________________________________________________________________________________


UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że z dniem 02.03.2020 na mapach d/c projektowych uwierzytelnianych przez PODGiK w Rzeszowie nie będzie umieszczana dodatkowa klauzula/informacja dotycząca gruntów zmeliorowanych oraz złóż surowców mineralnych.
W związku z tym  do uwierzytelnienia należy składać mapy, które nie zawierają w/w informacji  w opisie (formatce).

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja

Uprzejmie informujemy że, od dnia 26.02.2020r. do odwołania nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą. Sytuacja ta wynika z zakończenia współpracy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która dostarcza terminale płatnicze do PODGIK z dotychczasowym operatorem płatności.

O powyższym fakcie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych poinformowała Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie w dniu 25.02.2020 r.

PODGiK w Rzeszowie podjął działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i jak najszybszego przywrócenia możliwości dokonywania płatności przez terminale płatnicze.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i jednocześnie informujemy, że jest ona skutkiem działań na które PODGiK nie ma wpływu.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje, że w związku z projektem PSIP na terenie powiatu rzeszowskiego trwają prace związane z tworzeniem baz EGIB, BDOT500, GESUT.

PRZEWIDYWANYE TERMINY WDROŻEŃ BAZ OBIEKTOWYCH na poszczególnych jednostkach ewidencyjnych przedstawia poniższa tabela:

Harmonogram zgłoszenia do odbioru prac geodezyjnych przez Wykonawcę

Orientacyjna data uruchomienia baz obiektowych

Jednostka ewidencyjna

Teryt

EGIB, BDOT500, GESUT

EGIB, BDOT500, GESUT

nazwa

BŁAŻOWA-obszar wiejski

181602_5

30-11-2019

15.01.2020

BŁAŻOWA-miasto

181602_4

30-12-2019

19.02.2020

KAMIEŃ

181608_2

30-03-2020

05.2020

TRZEBOWNISKO

181613_2

30-03-2020

05.2020

DYNÓW-miasto

181601_1

30-06-2020

08.2020

DYNÓW-obszar wiejski

181605_2

30-06-2020

08.2020

HYŻNE

181607_2

30-06-2020

08.2020

SOKOŁÓW MŁP.-miasto

181611_4

30-09-2020

11.2020

SOKOŁÓW MŁP.-obszar wiejski

181611_5

30-09-2020

11.2020

LUBENIA

181610_2

30-12-2020

02.2021

TYCZYN-miasto

181614_4

30-12-2020

02.2021

TYCZYN-obszar wiejski

181614_5

30-12-2020

02.2021

BOGUCHWAŁA-miasto

181603_4

30-03-2021

05.2021

BOGUCHWAŁA-obszar wiejski

181603_5

30-03-2021

05.2021

CHMIELNIK

181604_2

30-03-2021

05.2021

KRASNE

181609_2

30-06-2021

08.2021

ŚWILCZA

181612_2

30-06-2021

08.2021

GŁOGÓW MŁP.-miasto

181606_4

30-08-2021

10.2021

GŁOGÓW MŁP.-obszar wiejski

181606_5

30-08-2021

10.2021

Jednocześnie informujemy, że ze względu na konieczność aktualizacji i konfiguracji nowo utworzonych baz, w okresie między datą odbioru a orientacyjną datą uruchomienia możliwe są czasowe wyłączenia z działania kolejnych baz oraz wyłączenia GEOPORTALU. W okresie przejściowym między odbiorem a uruchomieniem bazy prosimy o sprawdzanie ogłoszeń oraz kontakt z PODGIK w sprawie pobierania, oddawania oraz formatu plików modyfikujących.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 


 UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy, że na jednostce ewidencyjnej 181602_4 Błażowa miasto, zostały utworzone i wprowadzone bazy EGIB, BDOT500 oraz GESUT.
Pliki modyfikujące na w/w jednostce ewidencyjnej od dnia 19.02.2020r. należy oddawać w formie obiektowej. W związku z tym prosimy
Wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 19.02.2020r. o kontakt z obsługą w celu pobrania
aktualnego pliku do modyfikacji.

Pliki modyfikujące bazy obiektowe (jednostka ewidencyjna 181602_4 Błażowa miasto) należy przekazywać w formacie *emu,
przekazując tylko zaktualizowane bazy z rozbiciem na jednostki ewidencyjne zgodnie z treścią zawiadomienia o zakończeniu prac.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy, że na jednostce ewidencyjnej 181602_5 Błażowa obszar wiejski, zostały utworzone i wprowadzone bazy EGIB, BDOT500 oraz GESUT.
Pliki modyfikujące na w/w jednostce ewidencyjnej od dnia 15.01.2020r. należy oddawać w formie obiektowej. W związku z tym prosimy
Wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 15.01.2020r. o kontakt z obsługą w celu pobrania
aktualnego pliku do modyfikacji.

Pliki modyfikujące bazy obiektowe (jednostka ewidencyjna 181602_5 Błażowa obszar wiejski) należy przekazywać w formacie *emu,
przekazując tylko zaktualizowane bazy z rozbiciem na jednostki ewidencyjne zgodnie z treścią zawiadomienia o zakończeniu prac.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej w programie EwMapa należy dodawać w rejestrze zgłoszeń. W przypadku etapowania pracy
należy uwzględnić dodanie do identyfikatora lp 1 lub lp 2. Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy praca nie będzie etapowana nie należy dodawać lp 1. np.
4410.1.100.2020 praca wykonywana bez etapowania
4410.1.100.2020 lp 1 praca wykonana w 1 etapie
4410.1.100.2020 lp 2 praca wykonana w 2 etapie itd.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

OGŁOSZENIE

Od dnia 23.10.2019 wszystkie zmiany w treści opisowej EGIB i mapy numerycznej z obrębu Rudna Mała, a także pobieranie danych z zasobu PODGIK z tego obszaru, należy uzgadniać z p. Małgorzatą Kawą tel. 178614831 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania od dnia 30.09.2019r od godz. 15.30 do odwołania, nastąpi przerwa w działaniu Geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem przeprowadzki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie  do nowej siedziby przy  ul. Bernardyńskiej 7 -

Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT (tj. pokoje od 108 do 111)

będzie nieczynny

od dnia 18.09.2019r. do dnia 25.09.2019 r.

 Przyjmowanie spraw na narady koordynacyjne oraz odbiór dokumentacji

będą możliwe od dnia 26.09.2019 r. 

w nowej siedzibie przy ul. Bernardyńskiej 7 pokój 105 (pięto I).


OGŁOSZENIE

DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

 

W związku z rozpoczęciem przeprowadzki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie do nowej siedziby przy ul. Bernardyńskiej 7 - Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. (pok. 23 i 24) będzie nieczynny od dnia 18.09.2019r. do dnia 27.09.2019r.

Obsługa prac geodezyjnych poprzez geoportal będzie prowadzona bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych w szczególności do gruntów rolnych zabudowanych (Br) określonych w załączniku nr 6 lp. 5 do rozp. MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków informuje się Wykonawców prac geodezyjnych, że w celu ujawnienia w EGiB gruntów rolnych zabudowanych do operatów technicznych należy dodatkowo dołączać:
1. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (gdy budowa dotyczy budynku mieszkalnego i gospodarczego) lub (gdy budowa dotyczy wyłącznie budynku mieszkalnego) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopię decyzji o warunkach zabudowy.
2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o tym, że inwestor jest płatnikiem podatku rolnego lub kopię nakazu płatniczego dotyczącego naliczonego podatku rolnego.