Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

 

Nowe e-usługi wdrożone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

 

DLA INTERESANTÓW

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie uruchomił platformę usług elektronicznych, która pozwala na składanie wniosków pozwalających na zakup dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, między innymi mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania należy wejść w moduł  Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD, na stronie głównej geoportalu powiatu rzeszowskiego, adres:  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/ (←link)

1 

Chcąc skorzystać z opcji udostępnienia materiałów PZGiK niezawierających danych osobowych należy bezpłatnie założyć konto użytkownika, umożliwiające złożenie zamówienia. Wszelkie dane i informacje dotyczące złożonego wniosku dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

2 

W przypadku wniosków o materiały zawierające dane osobowe np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, oprócz założenia konta, konieczne jest potwierdzenie konta przez profil zaufany ePUAP. Składając zamówienie, należy zwrócić uwagę czy wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowej działki.
W przypadku gdy dla danego zakresu zamówienia osoba nie jest właścicielem, konieczne jest dołączenie do wniosku potwierdzenia tzw. interesu prawnego (pełnomocnictwa i ewentualnej opłaty skarbowej lub przedstawienie odpowiedniej podstawy prawnej żądania danych). Dokumenty potwierdzające interes prawny należy dołączyć do wniosku jako załącznik w formacie PDF. Podobnie jak w przypadku pozostałych wniosków, zamówione dokumenty oraz informacje dotyczące postępu realizacji wniosku, dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

Opłatę za zamówienie należy dokonać po wygenerowaniu przez system dokumentu obliczenia opłaty (DOO). Przy wypełnianiu formularza wniosku prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych pól. Ważne jest aby na wniosku w polu Dodatkowe wyjaśnienia, zawrzeć cel na jaki zamawiane są materiały (np. decyzji o warunkach zabudowy, do notariusza lub księgi wieczystej, itp.). Informacja ta ułatwi pracownikowi PODGiK w Rzeszowie jego weryfikację i jednocześnie przyspieszy realizację.

Wnioski złożone przez geoportal wpływają bezpośrednio na stanowisko obsługi. Dopuszcza się również składanie wniosków z wykorzystaniem platformy ePUAP (z pominięciem geoportalu), jednak wpływają one wtedy na kancelarię urzędu po czym są dekretowane i przekazywane do odpowiedniej komórki organizacyjnej przez co czas realizacji będzie dłuższy.

Dla osób nieposiadających możliwości skorzystania z usług elektronicznych pozostaje nadal dotychczasowa, tradycyjna forma załatwiania spraw. W tym celu ze strony:  http://www.podgik.rzeszow.pl/pl/str/55/formularze-dla-interesantow (←link) można pobrać druk zamówienia, wypełnić go a następnie wysłać pocztą do urzędu. 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonów: 178614826, 178614803.

 

DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Aby wyjść naprzeciw zaistniałej sytuacji udostępniona została również możliwość przekazania operatu technicznego w postaci elektronicznej.

Jednostki wykonawstwa geodezyjnego bez wychodzenia z biura mogą złożyć operat techniczny wraz z dokumentacją do uwierzytelnienia. Dokumentacja do uwierzytelnienia w formie elektronicznej może zostać przesłana również dla operatów, które zostały już wcześniej złożone w formie tradycyjnej a nie zostały jeszcze uwierzytelnione.

Warunkiem dostępu do funkcjonalności złożenia operatu elektronicznego jest posiadanie przez Wykonawcę pracy geodezyjnej (przedsiębiorcę) konta w geoportalu oraz podpisu elektronicznego.

Możliwość złożenia operatów elektronicznych dotyczy tylko operatów, które mogą być
w całości przekazane jako operat elektroniczny (mapy d/c projektowych, inwentaryzacje przyłączy
i sieci uzbrojenia terenu, geodezyjne inwentaryzacje obiektów budowlanych, aktualizacje ewidencji gruntów i budynków, mapy d/c prawnych itp.).

Przekazywanie operatów w postaci elektronicznej nie dotyczy opracowań d/c prawnych
(np. map z projektem podziału, rozgraniczeń, map d/c prawnych z ustaleniem granic itd.) ponieważ operaty te są operatami zawierającymi poza dokumentami elektronicznymi dokumenty takie jak np. protokoły ustalenia granic czy dowody doręczeń zawiadomień, a więc dokumenty, których to oryginały wchodzą w skład operatu technicznego.

Aby przesłać operat w wersji elektronicznej należy po zalogowaniu w trybie chronionym wypełnić interaktywne zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych oraz zamieścić operat w pliku ZIP.

3 

Tak przesłany operat zostanie zweryfikowany a po przyjęciu do zasobu dokumentacja podpisana podpisem elektronicznym. Po uiszczeniu opłaty odbiór uwierzytelnionej dokumentacji również odbędzie się drogą elektroniczną poprzez zamieszczeniu jej do pobrania na portalu geodety.

W celu ułatwienia opracowano również szczegółowe informacje  (←link) dotyczące sposobu i formy przekazania dokumentacji wraz z przykładami operatu elektronicznego, dokumentu do uwierzytelnienia oraz wniosku o uwierzytelnienie.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonów: 178614835, 178614802.

 

DLA PROJEKTANTÓW

Na Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego wprowadzone zostały również internetowe narady koordynacyjne.

4 

Moduł ten umożliwia po założeniu konta w serwisie złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzenie narady koordynacyjnej jak również przy pomocy modułu wniosku ZUD złożenie wniosku i pobranie ostatecznej opinii z narady koordynacyjnej.

5 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonów: 178614816.