Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Do zakresu działania Oddziału dokumentacji i kartografii należy:

 1. Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:
  • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz uprawnionych geodetów na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Starostwa,
  • wydawanie zaleceń i wytycznych do zarejestrowanych zgłoszeń prac,
  • udostępnianie zasobu do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • sprawdzanie stanu technicznego i kompletności opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
  • ewidencjonowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez prowadzenie ksiąg ewidencyjnych, map przeglądowych, kartotek dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, szkiców przeglądowych i wykazów zawartości zbiorów,
  • aktualizacja i przetwarzanie zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób poprzez prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencji w systemie analogowym i numerycznym, aktualizowanie wykazów współrzędnych wysokości i opisów topograficznych osnowy poziomej i wysokościowej, aktualizowanie zarysów pomiarowych granic nieruchomości oraz wykazów współrzędnych punktów granicznych, wyłączanie z zasobu dokumentów nieaktualnych, sporządzanie odpowiednich zestawień,
  • wykonywanie zamówionych kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej i tematycznej dla obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz instytucji i osób fizycznych.
 2. Naliczanie i ewidencjonowanie opłat za czynności związane z:
  • udostępnianiem materiałów do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyjęciem do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych (operatów pomiarowych),
  • udostępnianiem danych poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej,
  • udostępnianiem kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej i map tematycznych dla instytucji i osób fizycznych,
  • poświadczaniem zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie.
 3. Kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace polowe i kameralne) oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych tych prac.
 4. Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem:
  • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o zniszczeniu znaków geodezyjnych,
  • sprawdzanie stanu znaku po przyjęciu zawiadomienia o zniszczeniu znaku,
  • w przypadkach określonych przepisami wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,
 5. Weryfikacja i włączanie operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK.