Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

 Katalog Usług Administracyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie jest zbiorem kart z opisem usług administracyjnych świadczonych interesantom wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń niezbędnych do realizacji niektórych spraw administracyjnych.

OPIS I RODZAJ DOKUMENTU

Microsoft
Word

DOCX

XLS

Adobe
Reader

PDF

 Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
 word  
Wniosek o zmianę adresu/nazwiska właściciela
 word  pdf
 Wydania zaświadczenia    
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie powierzchnii  word  pdf
 Wniosek o wydanie zaświadczenia do uwłaszczenia lub zasiedzenia
   
 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego.    
 Wydania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków    

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - formularz EGIB

excel
pdf
 Wzór wypełnienia formularza EGIB
   pdf
 Udostępnianie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   
 Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej - formularz P, P1
 excel
 
 Wzór wypełnienia formularza P, P1    
 Pozostałe wnioski - formularze: P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
 excel
 
 Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu    

Wniosek na naradę koordynacyjną

 Druk opłaty skarbowej za zaświadczenie    
 Druk opłaty skarbowej za decyzję    

Zamówienie na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości.

W celu udostępniania rejestru cen i wartości nieruchomości drogą
elektroniczną należy:

  1. wysłać zamówienie na adres podgik@podgik.rzeszow.pl
  2. zamówienie powinno być wypełnione na właściwym formularzu z załącznika
    nr 3 - dane podstawowe „P", dane szczegółowe „P4"

Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną dokument obliczenia opłaty
w formacie  PDF. Zbiór danych - elektroniczny rejestr cen w formacie RTF
i licencja zostaną przesłane po przedstawieniu dowodu wpłaty
.

Podstawa naliczenia opłaty - USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. - w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.917).

 

   Istnieje możliwość otrzymania zamówionych materiałów (wypisów, map, wniosków  - formularz EGIB, P, P1) drogą pocztową, po zaznaczeniu odpowiednich pozycji w formularzu P (pkt . 11, forma przekazania i sposób odbioru materiałów).
Ceny za wysyłkę :  do 1kg (10zł),  1kg-5kg (15zł)  powyżej 5kg (20zł). W zamówieniu należy podać adres e-mail w celu przesłania dokumentu obliczenia opłaty.
Materiały zostaną wysłane po przedstawieniu dowodu wpłaty.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 20. 1. Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu, o ile przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3, 6-10 i ust. 1a, art. 24b ust. 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, a także art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie stanowią inaczej, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)   imię i nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;
2)   miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy;
3)   dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
4)   nazwę podmiotu, do którego jest adresowany wniosek;
5)   określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku, a w szczególności ich rodzaju, zakresu rzeczowego i terytorialnego, szczegółowości, formy oraz postaci, w jakiej mają być udostępnione;
6)   datę i podpis wnioskodawcy.